You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

„UAB „PARAZITAS“ DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMAS DIEGIANT ELEKTRONINIO VERSLO CRM MODULIUS“

UAB “PARAZITAS” įgyvendina projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų:

„UAB „PARAZITAS“ DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMAS DIEGIANT ELEKTRONINIO VERSLO CRM MODULIUS“

Projekto kodas Nr. 03.31-LVPA-K-806-01-0135

Projekto trukmė – 2016 m. kovas – 2017 m. kovas (1 metai)

Projekto vertė – 41 296, 18 Eur

Finansavimo intensyvumas – 60 proc.

Įgyvendinant projektą siekiama didinti UAB „Parazitas“ darbo našumą, diegiant elektroninius sprendinius, kurie leis optimizuoti klientų, pardavimų, užsakymų, žmogiškųjų išteklių,  sąskaitų, išlaidų, sandėlio, viešųjų pirkimų, logistikos valdymo procesus. Projektas prisideda prie veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.3. uždavinio - padidinti įmonės produktyvumą ir siekiamą rezultatą ir atitinka nacionalinį strateginio planavimo dokumentą Lietuvos verslumo veiksmų 2014-2020 metų plano 2 uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.8 veiksmą „Skatinti MVĮ įsidiegti naujausius IRT sprendimus, skirtus verslo procesams (klientų aptarnavimui, teikimo grandinės valdymui, įmonės išteklių valdymui ir pan.) optimizuoti, ir taip paskatinti palankias sąlygas augti jų darbo našumui“. Projektu siekiama – įsigyti ir integruoti su įmonės informacine sistema dešimt CRM e- modulių, kurių naudą įmonė pajustų jau pirmaisiais po projekto užbaigimo metais, kadangi būtų patobulinti pagrindiniai veiklos procesai, prisidedantys prie įmonės darbo našumo didinimo. Įdiegus elektroninius sprendinius, atlikus integracinius darbus ir įsigijus kompiuterinę įrangą prognozuojama, kad įmonės darbo našumas per tris metus nuo projekto įgyvendinimo augs daugiau negu 15 procentų.